sarah hammer
baby steps

onefourteenspacertwenty-sevenspacerfourty
twospacefifteenspacertwenty-eightspacerfourty-one
threespacesixteenspacertwenty-ninespacerfourty-two
fourspaceseventeenspacerthirtyspacerfourty-three
fivespaceeighteenspacerthirty-onespacerfourty-four
sixspacenineteenspacerthirty-twospacerfourty-five
sevenspacetwentyspacerthirty-threespacerfourty-six
eightspacetwenty-onespacerthirty-fourspacerfourty-seven
ninespacetwenty-twospacerthirty-fivespacerfourty-eight
ten
spacetwenty-threespacerthirty-sixspacerfourty-nine
elevenspacetwenty-fourspacerthirty-sevenspacerfifty
twelvespacetwenty-fivespacerthirty-eightspacerfifty-one
thirteen
spacetwenty-sixspacerthirty-ninespacerfifty-two

sarah.hammer5@gmail.com
sametime715.com